Tại Hội thảo, Tiến sĩ Trần Hoàng Hiểu, Trưởng Ban Quản lý Khoa học và hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị khu vực IV cho biết, tháng 1-2022, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, giới thiệu cuốn “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và đến năm 2023, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

leftcenterrightdel
 

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị”.

Các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đề cập trong các tác phẩm nói trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ta. Đồng thời, đây cũng là tài liệu để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện những mục tiêu chiến lược Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

leftcenterrightdel
 TS Trần Hoàng Hiểu, Trưởng Ban Quản lý Khoa học và hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu tại Hội thảo.

"Trong bối cảnh này, việc tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị” là rất cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực thực tiễn nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, những quan điểm chỉ đạo có ý nghĩa quan trọng được đề cập trong các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", Tiến sĩ Trần Hoàng Hiểu nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
ThS Phạm Quang Chiến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long trình bày tham luận tại Hội thảo. 

Hội thảo có 50 tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học; cán bộ lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực ở trên cả nước, nhất là ở khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam bộ. Nội dung các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung làm rõ nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của các quan điểm chỉ đạo được đề cập trong hai tác phẩm. Nhiều tham luận cũng đã chỉ rõ những điểm nổi bật trong tác phẩm tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tác hại của tham nhũng, tiêu cực; về tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Một số tham luận chỉ rõ vai trò của các cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đối với việc vận dụng các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đánh giá thực trạng việc vận dụng các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giảng dạy lý luận chính trị; đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả vận dụng các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

Tin, ảnh: THÚY AN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.