Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm với lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm với lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria

Chiến thắng Điện Biên Phủ cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

Chiến thắng Điện Biên Phủ cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chiến thắng là biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chiến thắng là biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”

Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”

Chủ tịch Hồ Chí Minh – “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”

Chủ tịch Hồ Chí Minh – “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”