Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh. Tổng cục Chính trị yêu cầu, việc tổ chức đợt sinh hoạt phải được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ, đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của tác phẩm: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

leftcenterrightdel

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Hình thức tổ chức phải phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân đưa việc giới thiệu tác phẩm vào sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề của cấp ủy, chi bộ, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, cơ quan, đơn vị. Đồng thời làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; khuyến khích hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật, các tác phẩm báo chí để tuyên truyền, làm sáng tỏ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam được trình bày trong tác phẩm.

MINH ĐĂNG