Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân ngày 20-12-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh toàn quân phải: "Triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu quả rõ rệt Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030".

leftcenterrightdel

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022. Ảnh: TUẤN HUY 

Đồng chí Tổng Bí thư cho rằng: "Đây là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng, liên quan đến công tác tư tưởng, công tác chính sách. Quá trình thực hiện phải chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình, bước đi thích hợp, không chủ quan, nóng vội; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác chính sách. Kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, không làm ảnh hưởng đến những mặt công tác khác. Quản lý tốt cơ sở vật chất, tài sản, vật tư, trang thiết bị; chống thất thoát, lãng phí, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Triển khai xây dựng đồng bộ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm mọi mặt hoạt động của các đơn vị được điều chỉnh nhịp nhàng, hiệu quả. Sau điều chỉnh, sáp nhập, toàn quân phải giữ vững được sự ổn định; sức mạnh chiến đấu phải mạnh lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ".

leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022. Ảnh: TUẤN HUY

Như vậy, chỉ trong một chỉ đạo ngắn gọn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ mục tiêu, yêu cầu, phương thức tiến hành và những điểm cần lưu ý trong quá trình xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định chủ đề của năm 2023 là “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” với mục tiêu cụ thể là triển khai nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị khóa XIII và Nghị quyết 230 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Thực tiễn những năm vừa qua cho thấy, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng; bảo đảm sự cân đối, tương đối đồng bộ giữa các quân chủng, binh chủng, giữa cơ quan và đơn vị, giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022. Ảnh: TUẤN HUY 

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong bài viết "Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" (Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử, tháng 7-2022) đã xác định xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh cần triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung cơ bản sau:

Một là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh.

Đây là nội dung bao trùm, chỉ đạo xuyên suốt, quyết định nhất đến mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, bảo đảm cho Quân đội có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quá trình điều chỉnh tổ chức Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị và sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp. Biện pháp thực hiện phải toàn diện, đồng bộ, phù hợp với thực tế; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách, tuyệt đối không được chủ quan, nóng vội, đơn giản một chiều, không hành chính hóa.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022. Ảnh: TUẤN HUY 

Hai là, kiên định nguyên tắc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Đây là vấn đề cơ bản, nguyên tắc bất di, bất dịch xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân, nhằm giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng; là nhân tố quyết định việc hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế, trang bị của từng cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là một trong những nhân tố quan trọng cấu thành chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Vì vậy, trên cơ sở biểu tổ chức biên chế mới, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Trong thời gian tới, đối với khối cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược, tập trung rà soát, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng giảm đầu mối trung gian và quân số phục vụ, bảo đảm; bổ sung chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, khắc phục sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để tăng cường quân số cho các đơn vị thành lập mới, đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện trên các địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo. Đối với khối đơn vị chiến đấu, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để điều chỉnh tổ chức theo hướng tăng cường sức mạnh chiến đấu, khả năng cơ động. Sắp xếp lại các nhà máy sản xuất, cơ sở sản xuất quốc phòng và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế các nhà trường Quân đội phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Quá trình rà soát, điều chỉnh phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng có giảm, có tăng, trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị và lực lượng. Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức, biên chế, trang bị của Quân đội, với cơ cấu hợp lý, số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022.

Ảnh: TUẤN HUY 

Bốn là, quán triệt sâu sắc quan điểm “người trước, súng sau”, thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh với đổi mới công tác huấn luyện-đào tạo.

Đây là một trong những khâu then chốt, đột phá, có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong điều kiện mới. Sức mạnh của Quân đội là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: Con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật tác chiến... trong đó, con người là nhân tố quyết định.

Năm là, tập trung xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, toàn quân đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án ngành hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự với tinh thần chủ động phát huy nội lực, tự lực, tự cường, phát triển công nghiệp quốc phòng có đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị có tính năng chiến thuật, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao; nâng cao năng lực tự sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị có trong biên chế; đẩy nhanh tiến độ sản xuất một số sản phẩm quốc phòng thiết yếu, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

 Ảnh: TTXVN 

Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh là chủ trương nhất quán, đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện chủ trương này sẽ bảo đảm cho Quân đội ta có đủ sức mạnh, hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trách nhiệm đó là của toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị, nhưng trước hết và chủ yếu là của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

NGUYỄN HỒNG