Các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các Bí thư Trung ương Đảng: Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng cán bộ chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 312 điểm cầu ở các xã phường, thị trấn trong toàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Với tính chất, vị trí, tầm quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị luôn quan tâm, có nhiều Nghị quyết về phát triển thành phố. Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 16-NQ/TW, ngày 10-8-2012 về phát triển thành phố đến năm 2020, ngày 30-12-2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

leftcenterrightdel
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo. 

 

Gợi mở một số ý kiến để Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đảng bộ Thành phố phải chủ động phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước, nhất là các địa phương vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, qua đó nâng cao và thống nhất nhận thức “Xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với phương châm: Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước - cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh". Thành ủy phải chỉ đạo, sớm tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân thực hiện Nghị quyết, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng, anh hùng, đi đầu đổi mới, năng động, sáng tạo trong xây dựng, phát triển thành phố hôm nay.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, với tinh thần, thái độ quyết liệt, chủ động, năng động, sáng tạo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Trên cơ sở nhận thức về nội dung Nghị quyết, tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, với nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng.

“Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết lần này phải tạo chuyển biến thực sự, kết quả cụ thể, trước mắt phải giải quyết tốt vấn đề ngập úng, an ninh, an toàn, trật tự đô thị... phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tạo bước tiến mới trong sự phát triển của thành phố”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phát triển mạnh mẽ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm với thành phố mang tên Bác kính yêu. Chủ động thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu của thành phố trong liên kết phát triển về hạ tầng giao thông, hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực, không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực, địa phương trong cả nước.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh việc ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ thành phố, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Thành phố Hồ Chí Minh khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn mới. Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó, sớm ban hành văn bản của Quốc hội, của Chính phủ về thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển Thành phố.

Cùng với đó,Thường trực Ban Bí thư đề nghị, thành phố tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là nội dung then chốt, bảo đảm các cấp ủy, tổ chức đảng toàn thành phố thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; xây dựng tổ chức cơ sở đảng phù hợp với mô hình đô thị. Thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển thành phố.

Nhấn mạnh sự tham gia của các bộ ngành, địa phương trong triển khai Nghị quyết, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết không chỉ của riêng Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong cả nước, nhất là ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần tích cực phối hợp, tăng cường liên kết, hợp tác, chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Nghị quyết đã nêu.

Tin, ảnh: TTXVN