VCC triển khai tích cực, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên

VCC triển khai tích cực, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trung đoàn 31

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trung đoàn 31

Đẩy mạnh giáo dục pháp luật cho thanh niên bằng nhiều hình thức sáng tạo

Đẩy mạnh giáo dục pháp luật cho thanh niên bằng nhiều hình thức sáng tạo

Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật