Cà Mau: tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Cà Mau: tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 312

Phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 312

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được tiến hành quyết liệt, đồng bộ, mang lại hiệu quả thực chất

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được tiến hành quyết liệt, đồng bộ, mang lại hiệu quả thực chất

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên Quân đội

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên Quân đội

Hỏi-đáp pháp luật: Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên để có thể bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phải đáp ứng những điều kiện gì?

Hỏi-đáp pháp luật: Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên để có thể bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phải đáp ứng những điều kiện gì?

Hỏi-đáp pháp luật: Nhiệm vụ của các tổ phục vụ hoạt động giáo dục đặc thù, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh dân tộc nội trú được quy định như thế nào?

Hỏi-đáp pháp luật: Nhiệm vụ của các tổ phục vụ hoạt động giáo dục đặc thù, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh dân tộc nội trú được quy định như thế nào?