Tại buổi làm việc, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, qua gần 2 năm đầu của nhiệm kỳ 2021-2026, với tinh thần đoàn kết, tận tâm và trách nhiệm, Hội đồng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các công việc được giao.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng sự trưởng thành và phát triển của Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng thời đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các ban, bộ, ngành liên quan tăng cường phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất có thể để Hội đồng Lý luận Trung ương hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Theo đó, Hội đồng tập trung xây dựng với chất lượng cao nhất các báo cáo tư vấn phục vụ các Hội nghị Trung ương 7, 8, 9 khóa XIII và các báo cáo chuyên đề phục vụ học tập, nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; triển khai tổ chức thực hiện Đề án nghiên cứu tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới (1986-2026), góp phần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chuẩn bị cho việc tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, trong đó có 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Hội đồng cần chú trọng nghiên cứu các lý luận chuyên ngành để phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành thực tiễn kinh tế-xã hội, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa lý luận với thực tiễn. 

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị chu đáo, nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cầm quyền; tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và các học giả, chuyên gia có uy tín trên thế giới để chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thu chọn lọc các thành tựu nghiên cứu mới và tăng cường sự tin cậy, hiểu biết chung. Hội đồng tiếp tục tham gia lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng và nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin, ảnh: TTXVN