leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: TTXVN 

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng Lý luận Trung ương và các dự thảo báo cáo tư vấn của hội đồng về 3 vấn đề: Một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một số vấn đề lý luận-thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; một số vấn đề lý luận-thực tiễn về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, cùng với việc hoàn thành 3 báo cáo tư vấn trên, Hội đồng Lý luận Trung ương tích cực chuẩn bị 2 báo cáo tư vấn phục vụ Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII; hoàn thành 15 chuyên đề phục vụ nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tích cực triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

TTXVN