Đồng chủ trì buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 888; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị với đội ngũ các nhà quản lý, nhà giáo dày dặn kinh nghiệm, vừa "hồng" vừa "chuyên", đủ đức, đủ tài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

leftcenterrightdel

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: daibieunhandan.vn

Học viện là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận, chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và nhất là nghiên cứu sâu sắc về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có công tác cán bộ.

Quy mô tổ chức của Học viện lớn: 18 viện nghiên cứu; 5 học viện trực thuộc; có 8 đảng bộ, 27 chi bộ cơ sở và 126 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 1.853 đảng viên sinh hoạt chính thức; 1.982 cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, đoàn vừa kiểm tra nhưng cũng là dịp để tìm hiểu cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, tìm hiểu những mô hình, cách làm hiệu quả của Học viện trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, để báo cáo Bộ Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, nhất là về công tác cán bộ.

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: daibieunhandan.vn

Qua báo cáo của đoàn kiểm tra và các ý kiến phát biểu, Trưởng đoàn kiểm tra số 888 cho rằng, nhìn chung, việc triển khai kế hoạch kiểm tra đã cơ bản hoàn thành các nội dung, mục tiêu, yêu cầu đặt ra; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định.

Đảng ủy Học viện và các đơn vị được kiểm tra đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Đoàn kiểm tra, các cấp ủy, đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến về những hạn chế, thiếu sót được Đoàn Kiểm tra chỉ ra. Đảng ủy Học viện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết số 26-NQ/TW… Một số tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đánh giá cán bộ.

Về một số hạn chế nêu trong dự thảo Báo cáo, Trưởng đoàn kiểm tra Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng ủy Học viện tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác cán bộ, bảo đảm cập nhật, cụ thể hóa đầy đủ các văn bản của Trung ương và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của Học viện.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đảng bộ Học viện tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương mới ban hành về công tác cán bộ, chú trọng thực hiện có hiệu quả những nội dung, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, là cơ sở để xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Học viện thường xuyên quán triệt, triển khai hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và quy định văn hóa ứng xử Trường Đảng.

Học viện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tính chuyên nghiệp cao, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đủ năng lực và trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, Học viện tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng nguyên tắc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Cho rằng, trong giai đoạn cách mạng mới, bên cạnh những thời cơ mới, vận hội mới, Học viện đứng trước không ít những khó khăn, thách thức, Trưởng đoàn kiểm tra Trần Thanh Mẫn tin tưởng Đảng ủy Học viện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III và Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng với các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó cho Học viện.

Đánh giá cao dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đã phản ánh đầy đủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, kết hợp với đó là những nội dung mới của văn kiện Đại hội XIII của Đảng về công tác tổ chức cán bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, dự thảo Báo cáo đã nêu rất rõ các nhiệm vụ, trong đó không chỉ nhấn mạnh việc xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của Học viện, mà còn là sự tham gia của Học viện trong công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung, cao cấp trong toàn Đảng.

leftcenterrightdel

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: daibieunhandan.vn

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, Học viện đã tăng cường chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, đặc biệt là đúng chức năng đào tạo. Theo đó, Học viện phát triển rất nhiều chương trình đào tạo, như lần đầu tiên tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Phó bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tới đây sẽ mở thêm các lớp bồi dưỡng với các đối tượng khác mà trước đây chưa có.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra và cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác cán bộ; đồng thời nhấn mạnh việc Bộ Chính trị tổ chức Đoàn kiểm tra Học viện là cơ hội để Học viện thấy rõ những vướng mắc, hạn chế để làm tốt hơn công tác tổ chức cán bộ thời gian tới.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.