Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Tập trung lãnh đạo toàn quân chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời các giải pháp để xử lý thắng lợi các tình huống, kể cả tình huống trên không, trên biển, biên giới và nội địa. Tiếp tục giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ...”. Đây là vấn đề mà bản thân tôi vô cùng tâm đắc. Bởi lẽ, nếu không làm tốt vấn đề này, Quân đội ta sẽ không những không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ mà còn để mất lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

leftcenterrightdel
  Đại tá Nguyễn Xuân Huy.

Là đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới, chúng tôi càng hiểu hơn vai trò, trách nhiệm của mình. Từ đó, thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chủ trương "bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy” được xác định trong Đại hội XIII của Đảng, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn, bảo vệ an ninh trên tuyến biên giới.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, hỗ trợ sản xuất giúp người dân phát triển kinh tế-xã hội; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương trong thực hiện Nghị định số 03/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ; nắm chắc tình hình mọi mặt kịp thời ngăn chặn, xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống, với tinh thần “3 không”: “Không lơ là, chủ quan mất cảnh giác; không để bị động, bất ngờ về chiến lược; không lúng túng, chậm trễ xử lý các vấn đề chiến thuật và tình huống đột xuất về quân sự, quốc phòng”.

leftcenterrightdel
Kiểm tra mô hình học cụ, vật chất huấn luyện tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 (Quân khu 9). Ảnh: qdnd

Thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt nâng cao sức mạnh tổng hợp toàn đơn vị; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện nhận thức rõ đối tác, đối tượng; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động đấu tranh bảo vệ có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc và nhân dân trên địa bàn về thành tựu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại các luận điệu kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo, đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương Quân đội. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… 

QUANG ĐỨC (ghi)