Đồng chí ĐỖ TRỌNG HƯNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa:

Mở ra tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta

Trong mỗi kỳ đại hội đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Đáp ứng kỳ vọng đó, có thể khẳng định, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng lần này, nhất là Báo cáo Chính trị được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, khoa học với nội dung toàn diện và sâu sắc.

leftcenterrightdel
Đồng chí ĐỖ TRỌNG HƯNG 

So với các đại hội trước, dự thảo lần này có nhiều điểm mới từ việc xác định chủ đề đại hội, đến việc đánh giá những thành tựu đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), đặc biệt sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), gắn với thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Có thể khẳng định rằng, lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đang hướng về đại hội với tất cả niềm tin và hy vọng về một kỳ đại hội thành công tốt đẹp. Chúng tôi tin tưởng rằng với những quyết sách quan trọng của đại hội lần này, sẽ đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta.

HUYỀN THU (ghi)

-----------------

Đồng chí ĐỖ ĐỨC DUY, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái:

Trung ương tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho các tỉnh miền núi

Để thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Tỉnh ủy Yên Bái kiến nghị, trên cơ sở nghị quyết đại hội, Chính phủ sớm trình Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cần thiết kế hợp lý để tránh trùng lắp về đối tượng, nội dung, phương thức hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm phê duyệt chương trình, hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
Đồng chí ĐỖ ĐỨC DUY 

Trung ương tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho các tỉnh miền núi; trong đó, ưu tiên đầu tư cho hệ thống giao thông kết nối vùng, liên vùng và kết nối các tỉnh miền núi, các huyện nghèo trong vùng... Khu vực miền núi phía Bắc, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, là địa bàn có tỷ lệ che phủ rừng cao so với bình quân chung cả nước, nhưng tỷ lệ hộ nghèo cũng cao nhất cả nước; sinh kế của người dân chủ yếu gắn với kinh tế lâm nghiệp, đồi rừng. Vì vậy, để thực hiện mục tiêu vừa giảm nghèo bền vững, vừa góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường sinh thái đầu nguồn, đề nghị Trung ương nghiên cứu có chính sách đặc thù hỗ trợ các địa phương trong quản lý, phát triển, bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước và phát triển kinh tế-xã hội.

HẢI TIẾN (ghi)

-----------------

Đồng chí ĐÀO NGỌC DUNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội:

Phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực

Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong quản lý phát triển bền vững đất nước. Chủ trương của Đảng về quản lý và phát triển xã hội, an sinh xã hội là tương đối toàn diện, phù hợp với xu hướng tiến bộ của thế giới. Chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội của Đảng và Nhà nước luôn hướng đến mục tiêu vì con người và đặt con người vào trung tâm của quá trình phát triển.

leftcenterrightdel
Đồng chí ĐÀO NGỌC DUNG 

 

Các báo cáo và văn kiện đại hội đã đề cập đầy đủ, toàn diện về định hướng quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội. Để đạt mục tiêu đề ra, chúng tôi đề xuất việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo nguyên tắc bù đắp, cống hiến, đóng góp, hy sinh và công bằng; bảo đảm người có công và gia đình có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tiếp cận với chuẩn nghèo đa chiều, bao trùm để hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, tích hợp chính sách giảm nghèo, giảm các chính sách hỗ trợ trực tiếp, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo; thu hẹp khoảng cách về thu nhập, mức sống, điều kiện sống của người nghèo so với bình quân chung của cả nước. Cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên cơ sở tiếp tục đổi mới căn bản giáo dục-đào tạo, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo nghề...

KỲ DUYÊN (ghi)

-----------------

Thiếu tướng ĐẶNG NGỌC TUYẾN, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an:

Đấu tranh hiệu quả trong phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được Đảng ta luôn coi trọng, ngay từ khi Đảng ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng ĐẶNG NGỌC TUYẾN 

 

Hơn lúc nào hết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân (CAND) có vị trí, vai trò hết sức quan trọng.

Lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kế thừa những kết quả, thành tích đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, bảo đảm dòng chảy chủ đạo của thông tin chính thống. Trước mắt, tập trung bảo đảm việc triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

THỤC HIỀN  (ghi) 

-----------------

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam CHAY NAVUTH:

Việt Nam có được như hiện nay là nhờ vai trò lãnh đạo của Đảng

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay của Việt Nam là rất vĩ đại, không gì có thể so sánh được. Tất cả những gì mà đất nước Việt Nam có được như hiện nay đều nhờ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một ví dụ gần nhất phải kể đến là việc Việt Nam kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19. Trong khi thế giới đã ca ngợi Việt Nam rất nhiều về thành công trong kiểm soát dịch bệnh, tôi chỉ có thể nói rằng công cuộc phòng, chống Covid-19 của Việt Nam thật tuyệt vời. Cũng không thể không nhắc đến thành công của Việt Nam trong đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 trong bối cảnh đại dịch, nhất là việc Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được ký kết sau nhiều năm đàm phán.

leftcenterrightdel
Đại sứ Campuchia tại Việt Nam CHAY NAVUTH 

 

Tôi được mời tham dự phiên khai mạc và bế mạc Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đánh giá công tác chuẩn bị cho đại hội được thực hiện rất chu đáo, kỹ lưỡng. Tôi tin tưởng rằng đại hội sẽ thành công tốt đẹp, đề ra đường lối, chính sách cho giai đoạn phát triển mới, để đất nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian tới. Tôi cũng tin tưởng chắc chắn rằng, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tiếp tục kế thừa những thành tựu tốt đẹp thời gian qua trong quan hệ giữa hai nước, vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển.

HOÀNG VŨ - MINH TRÍ (ghi)

-----------------

TS Nguyễn Trọng Bình, kiều bào Việt Nam tại Mỹ:

Đại hội XIII của Đảng khẳng định hướng đi đúng đắn của đất nước

Nhìn lại 35 năm sau công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, khép kín với bộ máy quản lý cồng kềnh, kém hiệu quả đã trở thành nền kinh tế thị trường, có nhiều hàng hóa xuất khẩu đi các nước, sức thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng. Từ một quốc gia kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Năm 2020, kinh tế toàn thế giới bị khủng hoảng do dịch Covid-19, nhiều quốc gia tăng trưởng âm nhưng Việt Nam vẫn giữ được tăng trưởng gần 3%.

leftcenterrightdel
TS Nguyễn Trọng Bình 

 

Bên cạnh đó, đối ngoại cũng được coi là một trong những “điểm sáng” trong thành tựu 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngành ngoại giao đã góp phần quan trọng tạo dựng và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế, đồng thời tạo thuận lợi cho các hợp tác quốc tế, đầu tư, phát triển kinh tế, khoa học công nghệ...

Bên cạnh những thành tựu được thế giới khen ngợi, Việt Nam vẫn cần tiếp tục đổi mới để đạt thành quả cao hơn về kinh tế, đưa tăng trưởng GDP lên mức 2 con số (hơn 10%), đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tinh lọc thành công guồng máy nhà nước gọn nhẹ, hiệu quả với chính phủ điện tử, thu hút được nhiều người tài có tâm, có tầm, làm việc có trách nhiệm và đặt quyền lợi của Tổ quốc, nhân dân lên trên hết. Đại hội XIII của Đảng chính là thời điểm để Việt Nam khẳng định hướng đi đúng đắn của đất nước trong những năm tiếp theo.

LINH OANH (ghi)

-----------------

Đồng chí NGUYỄN VĂN TIẾN, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ động, ứng phó hiệu quả với thiên tai, bão lũ

Trong 5 năm tới, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (PCTT) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, tổ chức; nâng cao nguồn nhân lực, năng lực quản lý và tham mưu hiệu quả với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và bộ, ngành, địa phương về công tác PCTT; hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch trên giao về công tác PCTT.

leftcenterrightdel
Đồng chí NGUYỄN VĂN TIẾN 

 

Trước hết, tổng cục tập trung nghiên cứu xây dựng, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về PCTT; chú trọng tham mưu, xây dựng các chiến lược dài hạn, trung hạn; các kế hoạch quốc gia, chương trình tổng thể về PCTT; triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất. Kiện toàn tổ chức, ban chỉ đạo PCTT các cấp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó với thiên tai, sự cố, khắc phục kịp thời, hiệu quả tình huống thiên tai xảy ra. Toàn ngành tiếp tục chủ động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hiệp đồng chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lĩnh vực PCTT. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên, đòi hỏi cán bộ, nhân viên Tổng cục PCTT phải nỗ lực, chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội Đảng đề ra.

ĐÌNH ĐỨC (ghi)

-----------------

Anh ETCETERA NGUYỄN QUANG TRƯỜNG, nhà báo người Mỹ gốc Việt:

Uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng lớn mạnh

Kể từ khi được thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc, của giai cấp. Suốt chiều dài lịch sử, đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành quả hết sức tốt đẹp. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một nước độc lập, tự do; từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào hàng ngũ các quốc gia có thu nhập trung bình, vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới.

leftcenterrightdel
Anh ETCETERA NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 

 

Lịch sử đã trải qua rất nhiều biến động nhưng vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn được giữ vững và ngày càng lớn mạnh hơn; Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được sự tin yêu của mọi người dân trong và ngoài nước. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hướng về quê hương, đất nước với một tinh thần rất tích cực; đồng thời kỳ vọng vào sự phát triển tươi sáng của Việt Nam...

NGỌC THƯ (ghi)