Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới hơn 4.000 điểm cầu trên cả nước. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tại điểm cầu Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Đại biểu Bộ Quốc phòng có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại điểm cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Thông qua hội nghị để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tại điểm cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW. Nghị quyết số 41 xác định, đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những động lực nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường hợp tác trong đội ngũ doanh nhân, giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức cùng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong đó, đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn... 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chương trình hành động của Chính phủ đặt ra mục tiêu đến năm 2030, cả nước có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. 

Khu vực doanh nghiệp có đóng góp khoảng 65-70% GDP cả nước, khoảng 32-38% tổng việc làm trong nền kinh tế và 98-99% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khoảng 65-70% chủ doanh nghiệp có trình độ đại học trở lên và 20-25% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; có ít nhất 70 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường đạt hơn 1 tỷ USD, khoảng 120 doanh nghiệp có doanh thu thuần đạt hơn 1 tỷ USD; số doanh nghiệp được xếp vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới tăng 10% mỗi năm... 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VCCI quán triệt chương trình hành động của VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cấp, các ngành, các địa phương cần đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.  

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian tới, những vấn đề trong nước và khu vực đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi doanh nghiệp doanh nhân phát triển nhanh, bền vững và không ngừng đổi mới để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức; phải xây dựng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau hội nghị này, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục tổ chức hội nghị quán triệt để nắm vững nội dung cốt lõi của nghị quyết để đổi mới tư duy, thống nhất trong nhận thức, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị. 

Chú trọng tuyên truyền, vận động để mọi cán bộ, người dân tích cực tham gia thực hiện nghị quyết, đặc biệt là giúp doanh nhân Việt Nam tiếp tục nhận thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh của mình, nhất là trong phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, phát triển nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng đạo đức doanh nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ doanh nhân và hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.  

Trên cơ sở những nhận định, đánh giá của Bộ Chính trị về những mặt còn tồn tại, hạn chế của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các ban, bộ ngành, địa phương cần tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm để khắc phục hạn chế, bảo đảm triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết. Nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện, đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật; xây dựng chính sách đột phá để khuyến khích, tạo động lực mạnh mẽ, khơi thông nguồn lực giúp doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh... Bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về doanh nghiệp, doanh nhân để sớm thể chế hóa theo hướng đồng bộ các thể chế, chính sách, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Tin, ảnh: MINH MẠNH-KIM ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.