Phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị đã chú trọng phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục lịch sử, truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thông qua các hoạt động như: Báo công, tuyên thệ, tôn vinh điển hình tiên tiến, hành quân về nguồn...

Hướng các hoạt động CTĐ, CTCT vào xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Từ khi nhà trường tái lập (2008) đến nay đã có hơn 30 đợt tuyên thệ, báo công cho học viên các khóa; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức tại những điểm di tích như: Lăng Bác, Khu di tích Phủ Chủ tịch, Khu di tích lịch sử Đá Chông-K9, Khu di tích Kim Liên, Khu di tích lịch sử Pác Bó-Cao Bằng...

Bên cạnh đó, nhà trường đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; thống nhất nội dung, chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đối tượng; phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người như: “Thư gửi Hội nghị Chính trị viên năm 1948-giá trị lịch sử và hiện thực”, “Sức sống Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới”, “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”...

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Chính trị kiểm tra, động viên học viên các phân đội trên thao trường tháng 12-2022. Ảnh: HOÀI SƠN 

Mặt khác, nhà trường cũng coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong tuyên truyền, giáo dục, làm lan tỏa các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chủ động tổ chức tốt các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, tạo sân chơi bổ ích, môi trường thuận lợi để các lực lượng, nhất là học viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện, trau dồi, nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức các hoạt động CTĐ, CTCT.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, Biển Đông dự báo diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ngày càng có sự phát triển mới. Để phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT ở Trường Sĩ quan Chính trị, nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng để xác định nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT.

Theo đó, toàn bộ hoạt động CTĐ, CTCT hướng vào thực hiện mục tiêu giáo dục, tuyên truyền sâu rộng và làm sâu sắc những giá trị của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Tăng cường giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, nhà trường tiếp tục phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống. Quan tâm bồi dưỡng năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị, làm nòng cốt để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả tiến hành CTĐ, CTCT. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Tiếp tục phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Hoạt động CTĐ, CTCT phải kịp thời phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh, nhân rộng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, học tập, rèn luyện, chú trọng nhân tố mới, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả gắn với các hoạt động hành quân về nguồn, dâng hương, báo công... tại các điểm di tích, lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, diễn đàn, tọa đàm để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những kết quả, thành tích, kinh nghiệm, cách làm hay của điển hình. Phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng trong xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng NGUYỄN QUỐC TUẤN

Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị