Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 14/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai. Cụ thể như sau:

2. Tiêu chuẩn quân trang, bảo đảm y tế và đồ dùng sinh hoạt: Binh sĩ dự bị hạng hai có thời gian tập trung huấn luyện từ 5 ngày trở lên trong một đợt thì được cấp hoặc mượn quân trang, bảo đảm y tế và đồ dùng sinh hoạt theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn ăn: Binh sĩ dự bị hạng hai được hưởng tiêu chuẩn ăn như hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ trong thời gian tập trung huấn luyện.

4. Trợ cấp gia đình trong thời gian tập trung huấn luyện:

a) Binh sĩ dự bị hạng hai đang hưởng tiền lương, tiền công của cơ quan, tổ chức, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gia đình được trợ cấp mỗi ngày bằng hệ số 0,025 so với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ (sau đây gọi tắt là mức lương cơ sở) tại thời điểm tập trung huấn luyện;

b) Binh sĩ dự bị hạng hai không hưởng tiền lương, tiền công của cơ quan, tổ chức, không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gia đình được trợ cấp mỗi ngày bằng hệ số 0,05 so với mức lương cơ sở tại thời điểm tập trung huấn luyện.

* Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết các chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ (DQTV)?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 19 Luật DQTV năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Các chức vụ chỉ huy của ban CHQS cấp xã, ban CHQS cơ quan, tổ chức bao gồm:

a) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên;

b) Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó.

2. Các chức vụ chỉ huy của đơn vị DQTV bao gồm:

a) Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn, Phó tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn, Phó hải đoàn trưởng, Chính trị viên phó hải đoàn;

b) Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội, Phó đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội, Phó hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội;

c) Trung đội trưởng;

d) Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng;

đ) Thôn đội trưởng kiêm chỉ huy đơn vị dân quân tại chỗ.

QĐND