Cục Dân quân tự vệ kiểm tra tại Khánh Hòa

Cục Dân quân tự vệ kiểm tra tại Khánh Hòa

Ngày 12-2-1947: Ngày thành lập Cục Dân quân tự vệ

Ngày 12-2-1947: Ngày thành lập Cục Dân quân tự vệ