Bộ sách gồm 6 tập, do Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự chỉ đạo nội dung, với sự phối hợp tham gia của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam... Tổng Chủ biên là Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Bá Dương  - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng.

Bộ sách đề cập đến 6 vấn đề chính của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Mỗi vấn đề được trình bày thành từng tập riêng. Đó là: “Vấn đề hiện thực hóa Lý tưởng cộng sản chủ nghĩa”; “Vấn đề giải phóng giai cấp, dân tộc và con người”; “Vấn đề xây dựng chế độ kinh tế mới ở Liên Xô và Việt Nam”; “Vấn đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”; “Vấn đề xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa” và “Vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền”.

leftcenterrightdel
Bộ sách “Sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay”. 

Bằng cách tiếp cận lịch sử và hiện thực, với các phương pháp nghiên cứu dưới góc độ chính trị - xã hội – kinh tế - khoa học xã hội và nhân văn, các nhà khoa học trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin đã tập trung luận giải, làm sáng tỏ và khẳng định giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự phát triển của đất nước Nga nói riêng và xã hội loài người nói chung: “Một thế kỷ đã trôi qua, dù đứng trên lập trường giai cấp nào, người ta cũng không thể phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng sâu sắc của cuộc cách mạng ấy đến mọi mặt của đời sống xã hội. Vì nó đã tạo nên một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của loài người. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, có một cuộc cách mạng đã đưa nhân dân lao động từ thân phận nô lệ lầm than lên địa vị làm chủ nhà nước và xã hội”.

Không lý luận suông, giáo điều, rập khuôn, máy móc, các tác giả đã có cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề ở tất cả các lĩnh vực một cách rất khoa học, thuyết phục. Ví dụ ở tập 2, về giải phóng giai cấp, dân tộc và con người, các tác giả đã làm rõ mệnh đề: Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm dịch chuyển tư duy và phương cách của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản bằng các lý luận như sau: “...sự nghiê%3ḅp giải phóng giai cấp, dân tộc và con người ở Liên Xô và trên thế giới đã đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng, đóng vai trò to lớn có tính chất quyết định đến vận mệnh và sự phát triển của loài người. Sự phát triển lớn mạnh của giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản trên thế giới, phong trào giải phóng dân tộc và giải phóng con người dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đã trở thành một đối trọng, thách thức và buộc giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản trên thế giới phải tìm cách tự điều chỉnh nó để thích nghi và tồn tại”.

Bên cạnh khẳng định giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga trong quá khứ, rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá từ những thành công cũng như chưa thành công trong quá trình xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở các nước xã hội chủ nghĩa trong 100 năm qua, các tác giả qua phân tích sự tác động của tình hình thế giới đương đại, đã đưa ra những định hướng cơ bản để phát huy những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với việc giải quyết các vấn đề quan trọng trong điều kiện lịch sử mới như: vấn đề dân tộc, giai cấp, con người; vấn đề xây dựng chế độ kinh tế định hướng XHCN, vấn đề bảo vệ Tổ quốc XHCN, xây dựng Nhà nước XHCN và xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền... vận dụng vào điều kiện cách mạng Việt Nam hiện nay.

Có thể nói, đây là một công trình khoa học nghiên cứu về Cách mạng Tháng Mười Nga được đánh giá là tầm cỡ, công phu, có hệ thống, tập trung trí tuệ, chất xám của đông đảo tập thể, cá nhân. Và Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương đã rất thành công với vai trò “nhạc trưởng” của mình. Bộ sách có giá trị giáo dục tuyên truyền các thế hệ, đồng thời là cẩm nang cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng và mọi công dân yêu nước Việt Nam nói chung trên con đường thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

NGUYỄN THÀNH TÍN