Đồng chí Trương Thanh Tuyền hy sinh tại C02 Binh trạm Bắc
go top