Đồng chí Trịnh Đình Khuể khi hy sinh thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 802
go top