Đồng chí Khổng Minh Thìn, hy sinh tại Đồi 85, Quế Sơn, Quảng Nam
go top