Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn khi hy sinh thuộc Trung đoàn 5, Sư đoàn 320B
go top