Phát biểu tại Lễ phát động, Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Như Lâm, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác khẳng định, công tác TĐ-KT và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 được Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, có chiều sâu, bám sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, làm chuyển biến khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác trung tâm của Bệnh viện.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Như Lâm, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác phát biểu. 

Để đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất” đạt hiệu quả thiết thực, Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Như Lâm yêu cầu cấp ủy, chi bộ các đơn vị cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp và hướng dẫn của cơ quan cấp trên về công tác TĐ-KT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TĐ-KT. 

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chi bộ đối với công tác TĐ-KT; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đề cao tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức quần chúng; phối hợp có hiệu quả tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện các cuộc vận động của các cấp, các ngành, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, bền vững trong toàn Bệnh viện.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức đợt thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhất là nhiệm vụ điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, sinh động, phù hợp, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Chủ động khắc phục những biểu hiện chạy theo thành tích, nặng về hình thức, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa từ sớm, từ xa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua thi đua, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để lan tỏa làm nòng cốt thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của Bệnh viện với chất lượng và hiệu quả tốt nhất...

Tin, ảnh: LẠI VĂN THÀNH

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.