Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết: Nghị quyết số 27-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 7, khóa X) ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” có thể được coi là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về công tác trí thức.

Qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đánh giá: Đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Sự gắn bó giữa Đảng với trí thức ngày càng được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí tiếp tục được củng cố vững chắc.

leftcenterrightdel
 Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Năm 2022, chuẩn bị cho việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học phân tích, đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết thời gian qua để góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27.

Bà Bùi Kim Tuyến, Trưởng ban Tư vấn phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đề xuất xây dựng đề án đánh giá lại thực trạng đội ngũ trí thức cả nước để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Bố trí sử dụng đội ngũ trí thức hợp lý, có chính sách thu hút chuyên gia giỏi, trí thức có trình độ cao, trí thức trẻ được đào tạo chính quy, có trình độ năng lực chuyên môn sâu, trí thức hoạt động ngoài hệ thống cơ quan Nhà nước; có cơ chế đẩy nhanh sự phát triển của thị trường khoa học và công nghệ một cách toàn diện. 

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội thảo.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội các ngành Sinh học Việt Nam cho rằng, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Liên hiệp hội trong việc đẩy mạnh khoa học, tìm cái mới, đóng góp cho xã hội. Liên hiệp hội có thể giúp các hội trong việc tôn vinh trí thức thông qua các giải thưởng, khen thưởng của Nhà nước, để động viên các nhà khoa học có các thành tựu khoa học. Bộ Khoa học và Công nghệ cần có quy định hỗ trợ về sản xuất thử nghiệm để các doanh nghiệp thấy cơ hội đầu tư, phát triển sản phẩm.

Tin, ảnh: LA DUY