Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên các Hội đồng Tư vấn UBTƯ MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phùng Khánh Tài cho biết, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Sự gắn bó giữa Đảng với trí thức ngày càng được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức tiếp tục được củng cố vững chắc. Đội ngũ trí thức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên đã tham gia đóng góp vào hàng ngàn dự án, đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp ngành, địa phương và chuyển giao ứng dụng KHCN trên các lĩnh vực. Tham gia tư vấn, thẩm định, phản biện xã hội và giám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị; tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần ổn định an ninh, trật tự, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; truyền bá kiến thức khoa học và công nghệ cho các tầng lớp nhân dân...

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều ý kiến tâm huyết đánh giá bối cảnh, tình hình hiện nay; nhận diện những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và đề xuất những giải pháp để MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên làm tốt hơn, hiệu quả hơn công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của trí thức, đóng góp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị ban chuyên môn tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự hội thảo để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” có thêm chất liệu, thông tin phục vụ cho việc tổng kết chung của nghị quyết.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ