Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Hiền tài là “nguyên khí” của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh và hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu và thấp hèn. Lịch sử đã minh chứng rất rõ sự thăng trầm của quốc gia gắn liền với hiền tài, với đội ngũ trí thức. Thực tiễn cũng cho thấy, quốc gia nào, thời đại nào quy tụ được nhiều người tài thì quốc gia ấy, thời đại ấy phát triển hưng thịnh. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác trí thức là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Lãnh đạo công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức là công việc nhằm tuyên truyền, giải thích, động viên trí thức tự nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Ngày 12-8-2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 183 về tổ chức hội thảo phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, trong đó Bộ Công an được phân công tổ chức Hội thảo khoa học Đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm đề xuất những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của đội ngũ trí thức. Hội thảo đã nhận được hơn 40 bài viết có tính lý luận và thực tiễn, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của người viết.

Nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) cho rằng: Vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Không bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng có nghĩa là không bảo vệ được từ gốc công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, nói rộng ra là cả công tác tổ chức cán bộ. Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ta đã đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng.

leftcenterrightdel
 Nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại hội thảo.

Cụ thể là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Gắn kết tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với định hướng chính sách.

leftcenterrightdel

 Toàn cảnh Hội thảo khoa học Đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chia sẻ về phương thức, cách làm của Báo Quân đội nhân nhân phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết: Báo Quân đội nhân dân đã phát hiện và tập hợp đội ngũ trí thức trở thành các cộng tác viên chuyên gia của báo. Không chỉ riêng đội ngũ trí thức trong Quân đội mà báo đã phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong nước và cả nước ngoài. “Có những điều, lĩnh vực khi cần đấu tranh để chính các nhà khoa học quốc tế lên tiếng hiệu quả hơn là các nhà khoa học trong nước”, Đại tá Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Hải, điều quan trọng nhất là tìm được người có thực tài, khi có thực tài thì sẽ có phương thức đấu tranh rất phù hợp, khôn khéo. Báo Quân đội nhân dân đã phát huy vai trò phát hiện người tài tại các cơ quan, các viện nghiên cứu, học viện, nhà trường, hệ thống báo chí nhất là các tạp chí, các cơ quan báo chí lớn để mời họ tham gia cùng với báo. Báo đã giao chỉ tiêu cho mỗi biên tập viên trong Nhóm 35 (nhóm cây bút chủ lực của báo trong phòng, chống diễn biến hòa bình) phải phát hiện, xây dựng cho mình 10 cộng tác viên.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại hội thảo.

Báo Quân đội nhân dân cũng xây dựng cơ chế, thường xuyên gặp gỡ định kỳ và đột xuất các chuyên gia và trí thức lớn. Khi có nhiệm vụ, vệt đợt xây dựng tổ chức đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, báo cũng tổ chức gặp gỡ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, thậm chí các chuyên gia cũng tham gia thực hiện nhiệm vụ cùng với báo. 

Thực hiện trí thức hóa đội ngũ nhà báo Báo Quân đội nhân dân bằng phương pháp cử đi học trong và ngoài nước. Tỷ lệ nhà báo có trình độ sau đại học nhất là trong lĩnh vực lý luận, lĩnh vực xây dựng Đảng của báo chiếm tỷ lệ rất cao. Báo coi trọng thực tài và khuyến khích cán bộ, phóng viên tự học bằng việc thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ, Nhà báo trẻ và cổ vũ các đồng chí đọc các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin bằng ngôn ngữ gốc tiếng Đức, Anh, Nga. Báo xây dựng được đội ngũ 20 nhà báo là cây bút chủ lực trên trận tuyến đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Coi trọng chăm sóc, đãi ngộ đội ngũ chuyên gia.

Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Nguyễn Hồng Hải kiến nghị, thủ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị của bộ tăng cường phối hợp hơn nữa với Báo Quân đội nhân dân trong tổ chức đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thời gian qua, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân cũng đã kết hợp thường xuyên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nếu hoạt động này được quan tâm chỉ đạo từ cấp trên thì chắc chắn sẽ tốt đẹp và hiệu quả hơn nữa. Bởi trên trận tuyến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mục tiêu, đối tượng đấu tranh của hai cơ quan là giống nhau, đều mục đích cuối cùng là phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.   

Về công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong Công an nhân dân nói chung và Học viện An ninh nhân dân nói riêng, theo Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho rằng, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Công an Trung ương về giáo dục và đào tạo gắn với thực hiện các chương trình, đề án và nhiệm vụ công tác của học viện trong từng năm học. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong học viện; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong nhà trường. Đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy học ở tất cả các hình thức đào tạo, trình độ đào tạo của học viện theo hướng tăng cường áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại, tích cực; đa dạng hóa hình thức học tập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Tiếp tục chú trọng, ưu tiên đầu tư xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chuẩn về chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo trong giai đoạn hội nhập.

Tin, ảnh: QUANG DUY