Phát biểu kết luận hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ đầu sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025".

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy đã được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện; thận trọng, bài bản và đi vào chiều sâu; đạt nhiều kết quả quan trọng, qua đó, đã tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của thành phố.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng.

Sau 2 năm thực hiện Chương trình số 10 của Thành ủy và sau một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đến công tác xây dựng, ban hành các văn bản và tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU cũng nêu rõ một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, như tính nêu gương của người đứng đầu và sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc còn chưa sâu sát, chưa kịp thời, chưa quyết liệt; chưa tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng với đó, một số cơ quan, đơn vị chậm cải cách thủ tục hành chính, chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; chậm xây dựng hoặc chậm sửa đổi quy chế, quy trình xử lý công việc; dẫn đến chưa cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân, chưa minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, nhất là việc giải quyết hồ sơ, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân; tạo bức xúc cho xã hội, tạo kẽ hỡ, dễ phát sinh hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức.

Đặc biệt, công tác tự phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ một số cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn là khâu yếu, phần lớn là không tự phát hiện ra các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện nhiều sai phạm, nhưng phát hiện để chuyển cơ quan điều tra các sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực chưa nhiều…

Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu các cấp của thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục và quyết liệt triển khai các giải pháp, biện pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trên.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị. 

Chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của thành phố, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; gắn với thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

“Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình và phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí xảy ra tại đơn vị mình. Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó; quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng chí cũng yêu cầu phải tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí; đặc biệt là phát huy hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để không tạo kẽ hở, dễ bị lợi dụng. Cùng với đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Đồng chí đề nghị, sau hội nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy; thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

THẾ TRUYỀN