Theo báo cáo với đoàn công tác, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh Bình Dương có 18 sở và 2 Ban Quản lý các khu công nghiệp với 16 chi cục và 154 phòng được rà soát sắp xếp lại. Giai đoạn từ 30-6-2017 đến 31-12-2020, kết quả vẫn duy trì 18 sở, 1 Ban Quản lý các khu công nghiệp (giảm 1 ban). Cơ cấu tổ chức bên trong gồm: 13 chi cục và 115 phòng (giảm 39 phòng).

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh tiếp tục giảm còn 11 chi cục và 109 phòng (giảm 6 phòng thuộc sở). Số phòng thuộc chi cục từ 42 phòng giảm còn 32 phòng (giảm 10 phòng thuộc chi cục). Đối với cơ quan chuyên môn cấp huyện, Bình Dương vẫn duy trì tổ chức 12 phòng thống nhất ở tất cả 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Tổng số biên chế công chức cấp tỉnh, huyện được Chính phủ giao năm 2015 là 1.986 biên chế, năm 2022 còn 1.711 biên chế (tinh giản 10% biên chế theo quy định). Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp được Bộ Nội vụ thẩm định năm 2015 là 24.614 người, năm 2022 là 21.852 người, giảm 11,22%. So với số biên chế được HĐND tỉnh phê duyệt đáp ứng nhu cầu thực tế của tỉnh năm 2015 là 24.614, năm 2021 là 22.437 người, tinh giản 8,84%. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc.

Số biên chế tinh giản chủ yếu ở lĩnh vực y tế và giáo dục do chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính. Về tinh giản theo chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện từ năm 2015 đến nay đã giải quyết tinh giản cho 950 trường hợp, trong đó cơ quan hành chính là 164 trường hợp, đơn vị sự nghiệp là 786 trường hợp… 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành phố của tỉnh đã kiến nghị với đoàn công tác nên quan tâm nhiều đến tính đặc thù của từng địa phương, nhất là địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh như tỉnh Bình Dương với dân số tăng nhanh hơn 2,6 triệu người như hiện nay. Do đó, cần xem xét tăng biên chế cho địa phương, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục... 

Tại buổi buổi làm việc, ông Vũ Hải Nam đánh giá tỉnh Bình Dương đã có nhiều cách làm đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn về biên chế. Sắp tới, Bộ Nội vụ sẽ đề xuất nghiên cứu cơ chế về biên chế đối với các tỉnh tự chủ về ngân sách, trao quyền tự chủ cho địa phương trong sử dụng biên chế. Bình Dương và các địa phương căn cứ thực tiễn để đề xuất cách thức thực hiện và tỷ lệ biên chế phù hợp. 

HỒ VĂN