Thời gian qua, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh An Giang đã bám sát nhiệm vụ chính trị làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước.

Nổi bật là: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho gần 282.000 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân; phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện tuyên truyền, vận động thanh niên nhập ngũ đúng luật định, đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng.

Tổ chức ban hành nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn về công tác vận động quần chúng bám sát với tình hình thực tiễn, gắn công tác vận động quần chúng với các hoạt động của đơn vị, qua đó, từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng địa phương, đơn vị, vùng biên giới lành mạnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác vận động quần chúng. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả trong công tác phối hợp hoạt động, nêu lên những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp; đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác phối hợp trong những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang yêu cầu: Ban chỉ đạo các cấp cần tập trung đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới; phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của Ban chỉ đạo các cấp và trách nhiệm của từng thành viên; thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG