1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; quyết liệt giải quyết có hiệu quả các tồn đọng, khó khăn nhiều năm, cũng như các dự án, công trình trọng điểm phát triển thành phố (TP)

leftcenterrightdel
Hội nghị phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh 2023. 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đoàn kết, quyết tâm xây dựng TP Hồ Chí Minh thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, là đầu tàu, động lực có sức thu hút, lan tỏa lớn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW; chủ động, quyết liệt tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15; xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các chủ trương để tạo đột phá, giải quyết điểm nghẽn về phát triển kinh tế - xã hội; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của thành phố để tương xứng với vị trí vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

2. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân TP, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố mang tên Bác

Sau gần hai năm thực hiện, toàn thành phố đã có gần 3.000 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhiều địa phương có mô hình, cách làm hay; nhiều cơ sở tôn giáo, thờ tự, cộng đồng các dân tộc đã tích cực hưởng ứng, triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở, nơi thờ tự, khu sinh hoạt cộng đồng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia chương trình Tuổi trẻ giữ biển chụp hình tại Công viên văn hóa Tượng đài Hồ Chí Minh.
 
leftcenterrightdel
Ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận 10.

3. Tham gia 7 nội dung tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam

Ban Thường vụ Thành ủy đã tích cực chỉ đạo tham gia 7 nội dung tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam trên các lĩnh vực; ban hành Quyết định số 1617-QĐ/TU ngày 18-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Tổng kết của Thành ủy về tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về 7 nội dung tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam nhằm bổ sung, hoàn thiện các nội dung tổng kết theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tổng kết Trung ương; phối hợp, tổ chức các buổi làm việc giữa Thành ủy TP Hồ Chí Minh với các Đoàn khảo sát thực tế của Ban Chỉ đạo Tổng kết Trung ương.

4. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Trong năm toàn TP đã kết nạp được 7.995 đảng viên mới (đạt 3,17% so với tổng số đảng viên toàn TP), nâng tổng số đảng viên hiện nay là 255.576 đảng viên toàn Đảng bộ TP.

5. Công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, đồng bộ

Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định, dân chủ, đề cao tính cạnh tranh từ khâu quy hoạch, đào tạo đánh giá, tuyển chọn, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023. 

Công tác cán bộ nữ đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc hoạch định, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp. 

6. Tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội thảo khoa học thu hút sự tham dự của gần 225 đại biểu với 53 bài viết, nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu và chủ đề đã đề ra; các bài viết, ý kiến phát biểu đã cung cấp các căn cứ chính trị, luận cứ khoa học để thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực các chỉ dẫn của Tổng Bí thư trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; giúp quyết tâm đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý phát triển bền vững TP trong bối cảnh phát triển mới.

7. Hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, nền nếp, hiệu quả thông qua các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, đã lan tỏa, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu; xây dựng, củng cố niềm tin của người dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng Đảng của Đảng bộ, chính quyền TP

8. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ, thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả được nâng lên

leftcenterrightdel
Tiết mục nghệ thuật của Trường Quân sự TP Hồ Chí Minh. 

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện 51 chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

9. Kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thực hiện chủ đề năm 2024 của TP về “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”

10. Đẩy mạnh thực hiện “Dân chủ ở cơ sở” gắn với phát huy quyền làm chủ nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nội dung “5 không” trong hệ thống chính trị TP

leftcenterrightdel

Công viên Bến Bạch Đằng-điểm vui chơi của người dân TP Hồ Chí Minh. 

Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

ĐÌNH THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.