Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 30 và Điều 31 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận tối đa là 10 năm.

Lãi suất cho vay 3,96%/năm.

Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

* Bạn đọc Phạm Ánh Tuyết ở xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ về tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 23 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân khi thực hiện trình tự, thủ tục hành chính theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định này có trách nhiệm gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến 1 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

QĐND