Ngày 22-9-2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (sau đây viết gọn là Nghị định số 167/2017/NĐ-CP): “Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, sử dụng được thực hiện sau khi có phương án tổng thể”. Như vậy, việc chuyển giao cơ sở của Ban CHQS huyện Ngọc Lặc (cũ) cho địa phương để quản lý, xử lý phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định chuyển giao từ Bộ Quốc phòng về địa phương để quản lý, xử lý.

Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Bộ Quốc phòng có Văn bản số 6514/BQP-DT ngày 20-6-2019 gửi xin ý kiến UBND tỉnh Thanh Hóa đối với Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quốc phòng thuộc tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh và được UBND tỉnh Thanh Hóa tham gia ý kiến tại các Văn bản: Số 16490/UBND-KTTC ngày 3-12-2019; số 9294/UBND-KTTC ngày 13-7-2020; trong đó, cơ sở nhà, đất Ban CHQS huyện Ngọc Lặc (vị trí cũ) chưa được tổng hợp vào phương án tổng thể. Ngày 20-5-2021, UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 6752/UBND-KTTC đề nghị Bộ Quốc phòng cập nhật cơ sở nhà, đất nêu trên vào phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với hình thức “chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý”.

Ngày 2-12-2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10090/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng có Văn bản số 8873/VP-TH ngày 7-12-2020 giao các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp, nắm tình hình để kịp thời bổ sung những nội dung mới của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP sửa đổi và nghiên cứu, đề xuất báo cáo Bộ để chỉ đạo triển khai bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; do đó, việc triển khai thực hiện đối với các Phương án tạm thời dừng lại, chờ Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Ngày 15-7-2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị và ban hành Kế hoạch số 57/KH-BCĐ ngày 7-1-2022 để triển khai thực hiện. Phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quốc phòng thuộc tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được rà soát lại.

Xác định việc xây dựng phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần nhiều thời gian để hoàn thành, vì phải thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều 5 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Do đó, để sớm bàn giao cơ sở nhà, đất Ban CHQS huyện Ngọc Lặc (vị trí cũ) cho địa phương theo đề nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, Bộ Quốc phòng đã có Văn bản số 3540/BQP-TM ngày 21-4-2016 đồng ý chủ trương chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý và chỉ đạo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 167/BQP, căn cứ khoản 4 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, lập phương án sắp xếp lại, xử lý trước cơ sở nhà, đất nêu trên, gửi xin ý kiến Bộ Tài chính tại Văn bản số 3289/BQP-TCHC ngày 6-9-2023. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng sẽ hoàn chỉnh phương án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sắp xếp lại, xử lý trước và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định chuyển giao cơ sở nhà, đất Ban CHQS huyện Ngọc Lặc (vị trí cũ)/Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa về địa phương để quản lý, xử lý; Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo Tổng cục Hậu cần, Quân khu 4 thực hiện bàn giao cho địa phương theo quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để trả lời cử tri.

Bộ Quốc phòng

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.