Trong báo cáo vừa gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ nêu rõ những việc đã và đang làm cùng một số kết quả.

Ngoài việc giao địa phương sáp nhập các cơ quan chuyên môn, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành sớm hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục và tổ chức tương đương; rà soát, đề xuất giải quyết vấn đề còn giao thoa giữa các bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng báo cáo Chính phủ giao một cơ quan chủ trì.

leftcenterrightdel

Các địa phương nghiên cứu, hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết 18 của Trung ương. Ảnh minh họa

Bộ ngành được yêu cầu khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2023, lộ trình đến năm 2025. Trong đó cơ bản hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm đầu mối, giảm tối thiểu 10% số đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021.

Chính phủ phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính (tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên); 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Đối với giáo dục, các đơn vị chủ động đánh giá hiệu quả hoạt động và có phương án cơ cấu lại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành và địa phương; thực hiện lộ trình tự chủ về tài chính phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo.

Đối với y tế, Chính phủ yêu cầu chỉ giữ lại đơn vị thuộc bộ phục vụ nhiệm vụ chính trị. "Chuyển dần các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và các bộ, cơ quan nhà nước ở Trung ương về địa phương quản lý, trừ một số ít bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, bệnh viện của các trường đại học", báo cáo nêu.

Theo Nghị quyết 18/2017, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có đủ điều kiện.

Nghị quyết 18 cũng đề ra nhiệm vụ cơ bản hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện; nghiên cứu ban hành quy định để hợp nhất văn phòng HĐND, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung.

Thực hiện Nghị quyết 18, Chính phủ cho biết đến nay bộ máy hành chính Nhà nước đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm cơ bản phòng trong vụ, giảm được 7 sở và 2.159 phòng thuộc sở, thuộc UBND cấp huyện.

Về sắp xếp đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập bộ, ngành, địa phương, đến tháng 6-2022, bộ, ngành giảm 98 đơn vị, tương ứng giảm 8,6%; địa phương giảm 7.631 đơn vị, tương ứng giảm 14,05%.

Giai đoạn 2015-2021, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thuộc khối Chính phủ quản lý giảm 27.530, tương ứng 10%. Số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập giảm hơn 236.300, tương ứng giảm 11,67%.

Theo Vnexpress.net

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.