Quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ năm 2020, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nhóm tác giả, các nhà khoa học ở các viện chuyên ngành thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã biên soạn bộ sách lý luận phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước.

Bộ sách gồm 10 nhóm vấn đề: Triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị Việt Nam, nhà nước và pháp luật, văn hóa và dân tộc - tôn giáo.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan trưng bày sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Bộ sách gồm nhiều cuốn sách nhỏ thuộc 10 nhóm vấn đề trên, khổ sách tiêu chuẩn (dung lượng khoảng 150 trang), được biên soạn và xuất bản dần trong nhiều năm. Bộ sách được biên soạn công phu, khoa học, nội dung súc tích, bảo đảm tính cơ bản, hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước nhằm đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bối cảnh mới.

Trong lần xuất bản này, có 7 cuốn trong bộ sách đã được xuất bản và phát hành rộng rãi trong xã hội, gồm: Thường thức về triết học Mác - Lênin (Quyển 1: Thế giới quan triết học duy vật biện chứng và Quyển 2: Phép biện chứng duy vật); Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học (Quyển 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội); Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh; Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị. Những cuốn tiếp theo của bộ sách sẽ tiếp tục được xuất bản trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (thứ ba từ trái sang) trao bộ sách thường thức chính trị tặng đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà trường trên địa bàn Hà Nội.

Bộ sách mang tính cẩm nang, ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với trình độ và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bộ sách hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sâu sắc, toàn diện, hệ thống.

Nhân dịp lễ giới thiệu bộ sách, đã diễn ra tọa đàm “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh” với hai diễn giả là GS, TS Mạch Quang Thắng và PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG