Bộ giáo trình do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, biên tập, xuất bản nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên các trường đại học theo chương trình mới.

leftcenterrightdel
Bộ giáo trình lý luận chính trị dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị.

Bộ giáo trình được tổ chức biên soạn theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác biên soạn được thực hiện nghiêm túc, công phu, cẩn trọng, phân định rõ nội dung của từng đối tượng học, từng cấp học, bậc học. Trong quá trình biên soạn, tập thể các tác giả đã kế thừa nội dung các giáo trình do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn; đồng thời, tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhiều tập thể cũng như cá nhân các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học trong cả nước. Bộ giáo trình lý luận chính trị dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị, gồm 5 môn: Giáo trình Triết học Mác - Lênin; Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học; Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

leftcenterrightdel
Bộ giáo trình lý luận chính trị dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị. 

Các cuốn giáo trình được biên soạn theo tinh thần đổi mới cả về nội dung và phương pháp giảng dạy, tiếp cận với những phương pháp giáo dục mới, cập nhật những nghiên cứu, kiến thức lý luận chính trị mới, chú trọng liên hệ với thực tiễn công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, nhất là những thành tựu của 35 năm đổi mới đất nước. Trong đó, các cuốn giáo trình dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị cung cấp các vấn đề cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, trọng tâm là về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng. Còn các giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị được các tác giả hệ thống hóa kiến thức theo hướng sâu rộng hơn, đầy đủ hơn, phong phú hơn, cung cấp nhiều kiến thức mới để mở rộng hiểu biết về những vấn đề lý luận, có thêm nhiều nội dung gắn với thực tiễn, mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới cho người học.

Đồng thời, để giảng viên, sinh viên thuận lợi trong quá trình học tập, nắm được những kiến thức cơ bản của giáo trình mới, Nhà xuất bản đã mời chủ biên các giáo trình biên soạn tài liệu hỏi - đáp, hướng dẫn học tập theo từng môn học. Bộ tài liệu hỏi - đáp sẽ được ra mắt bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Bộ giáo trình được phát hành tại các trung tâm phát hành sách, chi nhánh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên cả nước.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG