Kết luận đánh giá: 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 355-CT/QUTW ngày 20-4-2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội giai đoạn hiện nay (Chỉ thị 355), gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương về văn hóa, văn học, nghệ thuật, đạt kết quả thiết thực.

leftcenterrightdel
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật ca ngợi hình tượng người chiến sĩ tại Hội nghị tổng kết các hoạt động trọng điểm về văn hóa, VHNT, báo chí Quân đội giai đoạn 2016-2020. Ảnh:Báo Biên phòng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 355 còn bộc lộ một số hạn chế. Vì vậy, Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 355, cụ thể hóa triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương; hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển nguồn lực trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; đẩy mạnh thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật phù hợp với thực tiễn; củng cố, nâng cấp, xây mới và phát huy hiệu quả giá trị công trình văn hóa-lịch sử quân sự; phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Giao Tổng cục Chính trị hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Kết luận, báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương theo quy định.

MỘC LAN