Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chỉ Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.  

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự lễ phát động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng dâng hưởng tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Năm 2022, ngành văn hóa chủ trương xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo; phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân – thiện – mỹ.

Cùng đó là, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng góp phần phát huy nhân tố con người; tăng cường bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Về công tác tổ chức cán bộ, ngành văn hóa thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ. Kiện toàn tổ chức bộ máy ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đề cao vai trò, vị trí, nhiệm vụ cấp cơ sở.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng, khát vọng cống hiến.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu ấn nút khởi động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và nỗ lực của ngành văn hóa, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, phát triển văn hóa ngày càng gắn bó với xây dựng con người từng bước trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh của đất nước để phát triển và hội nhập quốc tế.

Chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được kế thừa, phát huy; việc đấu tranh, phê phán đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lạc hậu được chú trọng; các giá trị nhân văn, tinh thần “tương thân tương ái” được phát huy cao độ, nhất là những thời điểm đất nước khó khăn thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, vị trí, vai trò của văn hóa chưa thực sự được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; môi trường văn hóa có những mặt chưa thực sự lành mạnh; tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, tham nhũng chưa được đẩy lùi; hoạt động văn hóa có mặt chưa hiệu quả...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đồng tình với việc xác định chủ đề và nội dung “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, thể hiện sự quyết tâm tạo sự đột phá, chuyển biến thực chất hơn trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cấp cơ sở, tạo tiền đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội.

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà tặng các địa phương huyện Nam Đàn. 

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Nam Đàn.  

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm văn hóa  xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu cầu các địa phương và ngành văn hóa cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí vai trò của văn hóa. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng bộ, phù hợp với sự phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, phát huy vai trò gia đình cộng đồng xã hội trong xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố phát triển con người Việt Nam toàn diện.

Đặc biệt, coi trọng phát triển gia đình, là nơi hình thành, giáo dục nhân cách, lối sống cho mỗi người, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, nền nếp. Gắn các hoạt động xây dựng văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, giữa các giai tầng xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa thành hệ thống luật pháp, chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các địa phương và ngành văn hóa tập trung làm rõ, tạo chuyển biến thực sự về tổ chức tiệc cưới, việc tang, lễ hội, xác định là một nội dung cần thiết trong xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở. Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa là công việc của cả hệ thống chính trị với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân.

Hoạt động văn hóa cần đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa. Chú trọng phát huy vai trò các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương tiêu biểu, những cơ quan, đoàn thể có cách làm hay sáng tạo, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa để lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Đặc biệt, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành văn hóa cần xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, khắc phục tình trạng chắp vá, tùy tiện, trong bố trí cán bộ làm công tác văn hóa ở Trung ương và địa phương. Tập trung, kiên quyết và kiên trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác cán bộ trong các Kết luận, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 28-KL/TW ngày của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Cùng đó, rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao.

Tiếp sau buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu đã đi tham quan mô hình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn; trao quà tặng các địa phương huyện Nam Đàn. Trước đó, đoàn đại biểu dự lễ phát động đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tin, ảnh: HOA LÊ