Tại buổi lễ, đại diện gia đình Giáo sư Hoàng Phê đã trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam hơn 2.000 tài liệu, hiện vật, bao gồm các bức thư, bản thảo sách, các bài viết, tham luận, sổ ghi chép, sách chuyên môn, công văn, kỷ vật… của ông. Đặc biệt trong đó có bản thảo “Vấn đề cải cách chữ Quốc ngữ” gửi Ban Vận động Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946.

MINH HÀ