Mục tiêu của Quy hoạch nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận với các minh chứng xác thực cho diễn tiến văn hóa của người Việt cổ. Khai thác, phát huy giá trị di tích phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa; giữ gìn, khai thác bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát triển du lịch bền vững, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Theo phê duyệt, tổng diện tích quy hoạch là 977,568ha gồm: Khu vực bảo vệ của di tích, có diện tích 499,818ha; khu vực mở rộng phát huy giá trị di tích có diện tích 477,750ha. Phạm vi quy hoạch bao gồm phần đất thuộc địa phận xã Thành Yên, diện tích 776,098ha và xã Thành Minh diện tích 201,470ha.

MINH HƯNG