Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với những thành tựu to lớn của đất nước

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ, lần đầu tiên chúng ta có một ban chỉ đạo, thống nhất cả bảo vệ nền tảng tư tưởng, hệ thống lý luận về công tác tư tưởng về văn học nghệ thuật. Do đó, chỉ đạo này được triển khai từ Trung ương đến địa phương, với sự vào cuộc rất bài bản, đặt cơ sở cho việc bảo vệ nền tảng một cách thường xuyên liên tục.

"Kết quả, chúng ta đã giải quyết mối quan hệ rất tốt giữa việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, phát triển đất nước, đồng thời là những kết quả rất quan trọng, nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua. Có thể nói đây là kết tinh của trí tuệ, sức sáng tạo và khẳng định rằng, chúng ta dựa trên nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc của Đảng và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo. Do đó, đây là nội dung rất quan trọng để thực hiện việc xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ và đã mang lại kết quả rất tích cực", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí bên lề đại hội. Ảnh: Trọng Hải.

Một bước rất mới trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là Việt Nam đã xây dựng được một mạng lưới đấu tranh cả trên các báo chính thống và cả mạng xã hội, góp phần xây dựng các luận cứ để đấu tranh có sức thuyết phục và hiệu quả với những bài viết ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục để đông đảo mọi người có thể hiểu sâu được các quan điểm, đường lối.

Cùng với đó, chúng ta đấu tranh trực diện với các luận điểm sai trái, xuyên tạc, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lợi dụng các sự kiện lớn để xuyên tạc, lệch lạc, gây ra tình trạng mơ hồ, hiểu không đúng trong nhân dân. Thực hiện các giải pháp về kinh tế tài chính, kiểm soát dòng tiền, các trang mạng xã hội, các nhà mạng đã bị các thế lực thông qua đó thực hiện các mục tiêu chống phá.

“Có thể nói đây là những kết quả rất thành công của chúng ta trong thời gian vừa qua. Thực tế, trước khi vào Đại hội XIII của Đảng, gần như 80-85% các thông tin xấu độc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã bị gỡ bỏ”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết.

Chúng ta càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ chống phá chúng ta: “Chúng ta càng thành công, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị điên cuồng chống phá”.

Các thế lực thù địch dựa vào nền tảng công nghệ để chống phá chúng ta một cách hết sức tinh vi. Bởi vậy, cuộc đấu tranh này là một cuộc đấu tranh rất bền bỉ, thường xuyên và quyết liệt, đồng bộ và có sự tham gia của các quân binh chủng trong mặt trận tư tưởng lý luận, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu vấn đề.

Do đó, Việt Nam cần xây dựng khuôn khổ pháp lý, để bảo vệ vững chắc những thành quả của mình, đồng thời đấu tranh các thế lực thù địch, vừa mang tính răn đe cảnh báo, vừa xử lý các tình huống vi phạm.

Nói về các chiêu trò đa dạng của thế lực thù địch, đặc biệt là sử dụng các trang mạng có kịch bản, thậm chí là xây dựng các giao diện tương tự, làm lẫn lộn mơ hồ, khiến người dân thì không phân biệt được, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục. Đây cũng là cách để trực tiếp đấu tranh phản bác những quan điểm thù địch sai trái. Nhiệm vụ này không chỉ là riêng những lực lượng chuyên trách, mà đây là sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của mọi người dân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác xây dựng Đảng là khiên trụ

“Chúng ta coi công tác xây dựng Đảng là khiên trụ và xây dựng Đảng là đoản kiếm cả về tư tưởng, chính trị đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nhưng đồng thời, công tác xây dựng Đảng phải bám rất sát nguyên tắc của Đảng”, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Trong nguyên tắc của Đảng có một nội dung mà chúng ta thấy rất rõ, đó là quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc đoàn kết và tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều thành quả xứng đáng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những kết quả bước đầu, quan trọng nhất là phải xây dựng được thể chế để từng cá nhân trong hệ thống chính trị không có cơ hội, không dám, không thể tham nhũng. Như vậy, chúng ta xây dựng được một Đảng cách mạng chân chính, đó là một Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đất nước lập nên những kỳ tích phát triển mới.

THU HÀ-MINH MẠNH