​Tặng Bằng khen cho Kiếm thủ Vũ Thành An

​Tặng Bằng khen cho Kiếm thủ Thành An