429 công trình được lựa chọn trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24

429 công trình được lựa chọn trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24

Đề xuất mở rộng quyền lợi, khích lệ sáng tạo, nhân rộng điển hình trong tuổi trẻ Quân đội

Đề xuất mở rộng quyền lợi, khích lệ sáng tạo, nhân rộng điển hình trong tuổi trẻ Quân đội

Chuẩn bị chu đáo chương trình tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23

Chuẩn bị chu đáo chương trình tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23

Hơn 300 công trình được lựa chọn trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23

Hơn 300 công trình được lựa chọn trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23

Thẩm định công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23

Thẩm định công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23

Thẩm định công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23

Thẩm định công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23