Tuyên dương cán bộ, đoàn viên đạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội

Tuyên dương cán bộ, đoàn viên đạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội

Làm tốt công tác chuẩn bị tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22

Làm tốt công tác chuẩn bị tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22

Thẩm định kết quả Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22

Thẩm định kết quả Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22

Thẩm định kết quả Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 21

Thẩm định kết quả Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 21