Chi nhánh phía Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga: Đột phá đưa dự án, đề tài nghiên cứu vào thực tiễn

Chi nhánh phía Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga: Đột phá đưa dự án, đề tài nghiên cứu vào thực tiễn

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 34 Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 34 Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Họp toàn thể Phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Họp toàn thể Phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga: Tích cực, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga: Tích cực, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Đổi mới hướng tới thực chất và hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị ở Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Đổi mới hướng tới thực chất và hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị ở Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Chi nhánh Ven Biển, Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga 35 năm xây dựng, trưởng thành

Chi nhánh Ven Biển, Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga 35 năm xây dựng, trưởng thành