Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Phải xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Phải xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới

Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới

Đồng bộ giải pháp, xây dựng Đảng bộ Học viện Hậu cần trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu

Đồng bộ giải pháp, xây dựng Đảng bộ Học viện Hậu cần trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu