Vietnam Airlines xây dựng “Thư viện xanh” cho trẻ em tại vùng cao đặc biệt khó khăn

Vietnam Airlines xây dựng “Thư viện xanh” cho trẻ em tại vùng cao đặc biệt khó khăn

Khai thác hiệu quả thư viện

Khai thác hiệu quả thư viện

Bảo đảm quyền tác giả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số thư viện

Bảo đảm quyền tác giả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số thư viện

Làm tốt bản quyền thúc đẩy chuyển đổi số thư viện

Làm tốt bản quyền thúc đẩy chuyển đổi số thư viện

“Thư viện tiên tiến” ở Thanh Chăn

Thư viện tiên tiến” ở Thanh Chăn