Phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2024

Phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2024

Phát động Tháng Nhân đạo tại Hà Nội

Phát động Tháng Nhân đạo tại Hà Nội

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Nhân đạo năm 2023 tại TP Hà Nội

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Nhân đạo năm 2023 tại TP Hà Nội