Vận động sáng tác văn học, nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Vận động sáng tác văn học, nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước