Philippines nỗ lực chống ô nhiễm rác thải nhựa trên sông

Philippines nỗ lực chống ô nhiễm rác thải nhựa trên sông

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong quản lý rác thải nhựa

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong quản lý rác thải nhựa

Đẩy lùi rác thải nhựa

Đẩy lùi rác thải nhựa

Indonesia ứng phó ô nhiễm rác thải nhựa trên biển

Indonesia ứng phó ô nhiễm rác thải nhựa trên biển

Cộng đồng quốc tế cùng Việt Nam chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

Cộng đồng quốc tế cùng Việt Nam chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

Sôi nổi hội thi trưng bày sản phẩm “Tái chế rác thải nhựa”

Sôi nổi hội thi trưng bày sản phẩm “Tái chế rác thải nhựa

Bài 1: Rác thải nhựa xâm lấn biển

Bài 1: Rác thải nhựa xâm lấn biển

Rác thải nhựa “xâm lấn” bờ biển

Rác thải nhựa “xâm lấn” bờ biển

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

Thanh niên xung kích chung tay làm sạch biển và chống rác thải nhựa

Thanh niên xung kích chung tay làm sạch biển và chống rác thải nhựa