Giúp người có công vượt khó

Giúp người công vượt khó

Trọn nghĩa vẹn tình với người có công

Trọn nghĩa vẹn tình với người công

Quân khu 5 tặng quà các đối tượng người có công

Quân khu 5 tặng quà các đối tượng người công

Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân làm trung tâm

Chuyển đổi số chỉ thể thành công nếu lấy người dân làm trung tâm