Ký ức những ngày làm dân công hỏa tuyến Trường Sơn

ức những ngày làm dân công hỏa tuyến Trường Sơn

Họa sĩ Đức Dụ và miền ký ức “Còn lại với Trường Sơn”

Họa sĩ Đức Dụ và miền ức “Còn lại với Trường Sơn