Gần 300 học viên tốt nghiệp Học viện Biên phòng

Gần 300 học viên tốt nghiệp Học viện Biên phòng

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc tại Học viện Biên phòng

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc tại Học viện Biên phòng

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra tại Học viện Biên phòng

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra tại Học viện Biên phòng