Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm

Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm