Sớm nắm bắt công nghệ lõi trong việc phát triển chíp bán dẫn

Sớm nắm bắt công nghệ lõi trong việc phát triển chíp bán dẫn

Gỡ khó về cơ chế chính sách để phát triển chíp bán dẫn tại Việt Nam

Gỡ khó về cơ chế chính sách để phát triển chíp bán dẫn tại Việt Nam