Chính phủ CH Séc thông qua kế hoạch mua 24 chiến đấu cơ F-35

Chính phủ CH Séc thông qua kế hoạch mua 24 chiến đấu cơ F-35

Tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - CH Séc

Tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - CH Séc