Tổ chức Động vật châu Á tiếp nhận hai cá thể gấu ngựa từ Bình Dương

Tổ chức Động vật châu Á tiếp nhận hai thể gấu ngựa từ Bình Dương

Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ 7 cá thể gấu ngựa tại Hà Nội

Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ 7 thể gấu ngựa tại Hà Nội